Новини

Данила Ангелова, зам.председател на Асоциацията на прокурорите в България, бе избрана за съпредседател на Съвета за партньорство

jpg_16948621131159791765

 

На 12.10.2020 г. членовете на Съвета за партньорство избраха единодушно Даниела Ангелова – зам.председател на УС на АПБ, за съпредседател на Съвета. Ангелова бе упълномощена от УС на АПБ да представлява съсловната  организация в Съвета за партньорство, след като досегашният представител Евгени Иванов встъпи в длъжност като член на ВСС.

Професионалната кариера на Даниела Ангелова започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Смолян. Последователно заема длъжностите прокурор в Районна прокуратура - Смолян, прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян, Зам.Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян и Окръжен прокурор на същата прокуратура. След спечелен конкурс през юни 2014 г. заема длъжността прокурор в Апелативна специализирана прокуратура. Към настоящия момент е изпълняващ функциите административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура.

Ангелова е член на Асоциацията на прокурорите в България от 1999 г.  През 2016 г. е наградена с „Почетен знак на СЮБ“ и грамота за професионални постижения и активна съюзна дейност. Като представител  на АПБ е участвала в множество работни групи, включително и към ВСС при проведените през 2017 година обсъждания за договора за застраховане на магистратите – тема, която е на дневен ред в Съвета за партньорство.

Меморандум за сътрудничество бе подписан между съсловни организации на прокурорите от Балканските държави

macedonia.jpg

 

На 14 март 2018 г. в гр. Скопие, Република Македония беше подписан меморандум за сътрудничество между съсловните организации на прокурорите от Македония, България, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия и Черна гора.

Меморандумът има за цел да насърчи и развие съвместното сътрудничество между сдруженията на прокурорите от балканските страни, за да бъде създадена мрежа за обмяна на опит между прокурорите – членове на съответната организация, както и за обмен на информация между сдруженията от отделните държави относно техни предстоящи инициативи от национален или международен характер.  

Подписаният меморандум предвижда провеждане на ежегодни срещи на сдруженията на прокурорите, което събитие ще се организира на ротационен принцип. Всяка Асоциация – страна по меморандума, поема задължението да провежда веднъж годишно конференция на избрана от нея тема.

Меморандумът беше подписан в рамките на конференцията „Предизвикателствата пред страните от Балканския регион при разследване на финансови престъпления и при конфискацията на активи.”, организирана от Асоциацията на прокурорите в Македония и Немското сдружение за международно сътрудничество  (GIZ), като част от проект „Международна програма за борба с нелегалните финасови потоци”.

В рамките на  конференцията бяха обсъдени националните нормативни уредби, международно сътрудничество, добрите практики, предизвикателствата при провеждането на разследване на финансови престъпления и свързаните с това конфискация на имущество и банкови активи. 

Асоциацията на прокурорите в България беше представлявана от Евгени Иванов, Председател на УС на АБ, и г-н Камен Михов, член на УС на АПБ. Михов изнесе пред участниците в конференцията доклад, като сподели опита на българската прокуратура в борбата срещу финансовите престъпления и представи новоприетия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на  имуществото, придобито по престъпен начин.

Михов и Иванов проведоха среща с Главния прокурор на Република Македония, Любомир Йовески, на която обсъдиха бъдещата съвместна дейност на асоциациите на прокурорите от България и Македония.

Екопроектът на АПБ завърши с кръгла маса на тема „Проблеми на наказателноправната защита на околната среда“

jpg_16948746561682233240

На 30.06.2016 г. в Конферентната зала на съдебната палата в  гр. София се проведе кръгла маса на тема „Проблеми на наказателноправната защита на околната среда“. Събитието се реализира в изпълнение на проект „Повишаване на контрола и спазване на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, който се изпълнява от Асоциация на прокурорите в България. 

В мероприятието взеха участие прокурори от страната, представители на неправителствени организации, експерти от Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна Агенция по горите. Специален гост на събитието бе заместник-министърът на правосъдието Красимира Филипова. Евгени Иванов, председател на АПБ, представи приноса на проекта за подобряване на противодействието срещу престъпленията против околната среда и нейното опазване.

SAM_0899На кръглата маса бе представено изследване на законодателството и съдебната практика ,,Някои въпроси на наказателноправната защита на природата", изготвено от доц.д-р Ива Пушкарова. В изказването си авторът очерта нормативните празноти в наказателните и административните закони, основните критерии за класификация на престъпленията, засягащи околната среда и разясни понятието екологична вреда. Акцент в изложението беше основният практически проблем пред наказателното правосъдие по отношение на престъпленията срещу околната среда, а именно разграничението между престъплението и административното нарушение, както и приложението на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

SAM_0901Представени бяха и конкретни предложения за законодателни промени в областта на наказателноправната защита на околната среда, които биха допринесли за по-ефективно разследване, наказателното преследване и ангажиране на наказателната отговорност на извършителите на престъпления срещу околната среда. Представянето завърши с интересна и оживена дискусия по поставените проблем и изготвените предложения за законодателни промени.

 

 

Учредява се Местна комисия за борба с трафика на хорав Плевен по инициатива на Владимир Николов, член на УС на АПБ и административен ръководител на РП-Плевен

jpg_169487654849250480

На своето първо заседание за 2017 година Националната комисия за борба срещу трафика на хора с пълно единодушие взе решение да бъде учредена  Местна комисия за борба с трафика на хора със седалище – гр. Плевен. Асоциацията на прокурорите в България подкрепи това начинание, чийто замисъл и обосновка принадлежат на Владимир Николов, член на Управителния съвет на АПБ и административен ръководител на РП - Плевен.

Учредяването на МКБТХ-Плевен представлява положителен резултат и от успешното партньорство на Асоциацията с Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Ханс Зайдел”. На проведения през 2016 г. съвместен семинар на тема „Трафик на хора – реалност, резултати и предизвикателства” категорично се открои потребността от  разширяване на дейностите по идентифициране и оказване на квалифицирана подкрепа на жертвите на трафик, което е част от дейността на НКБТХ.

Новата  структура ще обедини и координира дейността на държавните органи, ангажирани с борбата срещу трафика на хора, за да бъдат осигурени и гарантирани ранната идентификация и защита на пострадалите и чрез превенция чрез информационно – образователни дейности сред застрашени и уязвими социални групи.

Необходимостта от създаване на регионалната структура Владимир Николов обоснова от специфичната за област Плевен комбинация на географски, културно–етнически, социални и икономически фактори, които благоприятстват разпространението на престъплението „трафик на хора“. ,,Това  явление  е прехвърлило отдавна не само регионалните, но и националните ни граници, за което свидетелства и публикуваната периодична информация за съвместното сътрудничество на прокурорите от гр. Плевен с немските съдебни власти във връзка с разследването на дела от този вид", каза той след публикуването на решението на НКБТХ. ,,Убеден съм, че новата структура ще допринесе за подобряване на координацията на всички ангажирани институции и гражданското общество, ще организира и осъществява необходимата превантивна и разяснителна дейност, ще подпомага и подкрепя пострадалите от тази тежка престъпна дейност”.

Предишна страница 1 2 3 4 5 Следваща страница
84 новини