"Детска пътека“
ai-generated-8030167.jpg

Проектът "Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга "Детска пътека" при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ на Асоциацията на прокурорите в България се изпълнява за периода август 2022 - април 2024 г. с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм по програма „Правосъдие“, финансирана по Малка грантова схема O3 на НФМ 2014 – 2021.

Проектът ще подготви и въведе специализирана нова услуга, насочена към деца - жертви на насилие, в риск или свидетели на престъпления със специален фокус деца от ромската общност. Услугата ще се въведе чрез проектна екосистема от лица, работещи в цялата система от институции, адресиращи тези случаи - ПРБ, МВР, съда, образователните и социалните институции, областните и местни власти. Чрез новата услуга ,,Детска пътека" проектът ще подобри превенцията и противодействието на всички форми на насилие срещу деца (жертви или свидетели на престъпление, в конфликт със закона; уязвими деца от ромската общност, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона) чрез последващо и продължително развитие и надграждане на експертизата и компетентността на професионалистите, работещи с деца и осъществяващи услугата в цялата екосистема. Работата с деца-жертви, свидетели или в риск от насилие, изисква комплексни и многостранни усилия и действия от широк кръг от компетентни институции и организации.

Общата цел на проекта е да подкрепи чрез комплексна нова услуга ,,детска пътека" развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на децата от ромската общност в контакт със закона и на жертвите на домашно насилие

Специфичните цели на проекта са:
1.Подготовка и въвеждане на нова услуга за работа с деца от ромската общност жертви или свидетели на престъпление, в конфликт със закона; уязвими деца от ромската общност, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона
2.Изграждане на цялостна система на партньорство и сътрудничество между представителите на институциите, надграждаща и допълваща съществуващия Координационен механизъм и формиране на екипи за многосекторно сътрудничество.
3.Подпомагане на професионалистите в работата им с деца – жертви или в риск от насилие чрез актуализиране и подобряване на техните знания, компетенции, стилове и работни практики по начин, който отговаря на специалните нужди и най-добрия интерес на децата и в съответствие с националните, европейското и международното законодателство и стандарти, както и чрез предоставяне на методическа и психологическа подкрепа на тези специалисти
4. Задълбочаване на сътрудничеството между институциите и ромските формални и неформални организации, структури и общности в интерес на преодоляването на съществуващите проблеми и превенцията на насилие и криминални събития, свързани с деца.

Проектът с изпълнява в партньорство с Фондация ,,Развитие на Северозападна България".