,,Прокурор за един ден"
pfod.jpg

Проектът “Прокурор за един ден” се провежда от 2022 г. съвместно с Кралската прокурорска служба и Британското посолство в София и в партньорство с Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“, без външно финансиране. Той си поставя за цел да допринесе за утвърждаване на ценностите на толерантността и равенството, като допринесе за повишаване на правната култура на юношите от ромските общности в България и повишаване на степента им на познаване на наказателната система и професиите в нея. По-конкретно проектът е насочен към:

- насърчаване на ромски младежи от цяла България да обмислят бъдеща роля или професионална кариера в системата на наказателното правосъдие, като им се даде възможност да опознаят прокурорската професия в реална работна среда;

- утвърждаване на ценностите на върховенството на закона сред младите хора от ромските общности;

- допринасяне за социалното включване целевата група чрез въвличането ѝ в диалогични формати по социално значими въпроси на наказателното правосъдие.

Проектът се изпълнява на територията на цялата страна.

Целевата група по проекта са младежи и девойки от ромски произход на възраст 16 –18 години. Конкретните участници в проекта се набират измежду учениците в съответния град.

Проектните дейности включват поредица дискусионни срещи на участниците с магистрати от техния град и посещения в местните съд и прокуратура, по време на които се представя работата на прокурора и как работи съдебната система. Проектът предвижда свързване със студенти по право, прокурори и други експерти от съдебната система, вкл. от ромски произход. Програмата е предимно насочена към градове, в които има ромски общности, но техните деца обикновено нямат достъп до подобни възможности за пряк диалогичен контакт с местното правосъдие.

Проектът предвижда заключителни годишни мероприятия в София, включващи обиколка на ключови съдебни институции, среща с прокурори от ВКП и участие в дискусия за върховенството на правото и живота на един прокурор.
Участието на членове на АПБ в проекта е на доброволни начала. Проектът се координира от Председателя на АПБ.
Есета ,,Защо искам да бъда прокурор за един ден?" на победителите в конкурсите за 2022 и 2023 г.
2022 г.:
2023 г.: