ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АПБ ЗА 2023 Г.
Няма изображение

                                          

Уважаеми колеги, 

                  Имаме удоволствието да  Ви поканим да присъствате на Общото отчетно събрание на Асоциацията на прокурорите в България, което ще се  състои на 25.11.2023 г. (събота) в УБ „Цигов чарк“, обл. Пазарджик от 10,00 часа  при следния дневен ред:

           1.Отчет за дейността на Асоциацията на прокурорите в България.                 

           2.Финансов отчет на Асоциацията на прокурорите в България за 2022 г.

           3.Обсъждане на предложение за увеличаване размера на годишния членски внос.

           4.Връчване на ежегодна награда „Прокурор на годината“.

           5.Други

         При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

          За провеждане на мероприятието са предвидени две нощувки в УБ „Цигов чарк“ : 24.11.2023г./ петък/ и 25.11.2023г. / събота/. Моля с Вашето потвърждение за участие да заявите и желанието Ви за броя нощувки, които ще ползвате.

           В случай, че не сте заплатили дължимия членски внос за настоящата или за предходни години, моля да преведете годишната сума от 50 лева преди датата на ОС на банковата сметка на АПБ - Асоциация на прокурорите в България, IBAN  BG88UBBS88881000115955 – ОББ АД и да изпратите на електронен адрес: apboffice@prokurori.bg сканираното платежно нареждане. Моля в платежните нареждания да бъдат посочени Вашите имена и годината за която внасяте членски внос. 

             Ще бъде създадена организация за събиране на членски внос и на мястото на провеждане на събранието.

                  При необходимост от справка за внесения от Вас членски внос, може да направите запитване на официалния електронен адрес на АПБ: apboffice@prokurori.bg.

                  Съгласно чл. 10, ал. 8 от Устава на Асоциация на прокурорите в България, може да представлявате Ваши колеги, членове на АПБ с приложеното към имейла Пълномощно.

           Следва да се съобразите с изискването на Устава ни, че всеки от упълномощените може да представлява не повече от петима членове, както и че не се допуска преупълномощаване.

               Предвид нашето намерение да предприемем постъпки за освобождаването  Ви от работа в периода 24.11.-26.11.2023 г., Ви молим в срок до  24.10.2023 г. да заявите изрично Вашето участие на следния електронен адрес: apboffice@prokurori.bg  (или apb@prb.bg).

             Уведомяваме Ви, че разходите за нощувки, транспорт, както и разходите за храна, с изключение на една вечеря, са за сметка на участника.

                По всички въпроси, свързани с участието Ви в Общото събрание и внасянето на членския внос, на разположение е Петя Петрова (контакти).

         

С уважение,

 Владимир Николов

 председател на Управителния  съвет

 на Асоциация на прокурорите в България