Приключили проекти

,,РЕФОРМИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО: ПРОКУРАТУРАТА МЕЖДУ МИТОВЕТЕ И ФАКТИТЕ"

img_9973_1693996732592808494.jpg

Проектът ,,РЕФОРМИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО: ПРОКУРАТУРАТА МЕЖДУ МИТОВЕТЕ И ФАКТИТЕ" се изпълнява от Фондация за развитие на правосъдието с партньорството на Асоциацията на прокурорите в България между септември 2020 г. и декември 2022 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер".

Той има за цел да съдейства за основано на знание реформиране на българската прокуратура, като установи действителните реформени потребности на прокурорите и следователите и реакциите на тази гилдия към реформените инициативи от последните години. За целта той ще очертае реформения потенциал и нужди на прокуратурата и ще оцени резултатите от реформения процес след 2012 г., както и неговата адекватност към установените потребноси. Изследването ще подобри информационната основа на рефорените инициативи, засягащи прокуратурата. Проектната методология позволява повишаване на реформената мотивация и инициативност на прокурорите и следователите чрез въвличането им пряко като целева група в анализите и обсъжданията им и чрез подобряване на комуникацията и сътрудничеството им с относимите трети страни. Проектните дейности са насочени и към повишаване на прозрачността на реформения процес и обществената подкрепа за него с крайни ефекти на подобряване на обществения контрол върху прокуратурата.

Проектните дейности включват:

1. Мултидисциплинарно изследване на професионалната група на прокурорите и следователите в областите на професионални нагласи и мотивация, професионална етика и интегритет (вкл. корупционна устойчивост и профил на ценностите), комуникация, лидерство, управленски стилове и практики, екипно представяне, оценка и самооценка на представянето, властови отношения, организационна култура, управление на конфликти, управление на кризи, управление на промяната, управление на стреса и синдрома на професионално прегаряне, изграждане на публичен образ, взаимодействие с други съдебни професии, групова идентичност и представителство. Екипът на изследването включва специалисти по право, психология, човешки ресурси, организационно консултиране, маркетинг и др. Методологията осигурява валидност на резултатите за минимум 5-годишен период. На тази основа ще бъде разработен интегриран инструмент за периодична обратна връзка от целевата група на реформените инициативи в прокуратурата. Това ще позволи на бъдещите субекти на реформата да проверяват нейната адекватност и ефективност, както и да я наблюдават и управляват. От своя страна това ще позволи проследяване на междинните резултати от реформените инициативи и правилното им дългосрочно планиране.

2. Изследователските резултати ще бъдат публикувани и подложени на професионално и обществено обсъждане на национална конференция с участието на представители на целевата група и заинтересовани страни от съдебната, изпълнителната и законодателната  власт, Конституционния съд, Омбудсмана, вещи лица, криминолози, структури на гражданското общество и академичната общност. Проектните резултати ще бъдат предоставени на ВСС, МП, НИП и други институти с оглед тяхната роля в реформата на правосъдието.

Проектните резултати виж тук

 

Проект „Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България”

teza_cover-01_11_2011.jpg

През 2011-2013 г. Асоциацията на прокурорите в България издаваше списание „Теза” по проект „Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България”, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. По проекта бяха издадени 9 броя, чиито електронни версии са публикувани в меню Библиотека