сп. Теза

Рапорт даден!;

Не стреляйте по пианиста, той толкова си може!;

Свободата, Санчо, е на върха на... собственото ти самочувствие!;

Честта е онази невидима кост, която държи главата изправена;

Позиция:

Диян Атанасов - Възможности за Външно оценяване на магистрати;

Подпис: не се чете?;

Стефка Михайлова - Графологията - наука за разкриване на човешкия характер чрез почерка;

Теория и практика:

Антон Гиргинов - Наказателната давност „де леге лата" и „де леге ференда";

Славка Димитрова - За необходимостта от редакция на чл. 93, т. 1 НК;

Стоян Ставру - Правото на живот на „неродените" живи човешки организми и неговата наказателноправна защита;

Ива Пушкарова - Изпиране на пари. Разграничение от близки до него престъпления;

Тодор Коларов - Новите моменти В обезпечаването и конфискацията на облаги от престъпна дейност в правото на Европейския съюз;

Ваня Кашукеева-Нушева - Контрол Върху финансирането на политическата дейност в България: решени и нерешени проблеми;

Красимир Мутафов - Производство по осъществяване на прихващане и Възстановяване по реда на ДОПК;

Радостина Иванова - Проблеми при сключването на колективен трудов договор.

Брой 9 на сп. Теза
29 July 2023 10:10:07
3.47 MB
69
 

Интервю:

Прокурор Мариан Маринов: От формализма и излишната бумащина печелят само престъпниците;

На прощаване! Втасахме я!;

През програмния период 2014-2020, за съдебната реформа ще говорим само… в минало несвършено време!;

Юридически барометър: От елитна специалност навремето, днес правото става масово и със средни доходи;

Теория и практика:

Доц. д-р Ива Пушкарова - Изпиране на пари. Разграничение от близки до него престъпления;

Виктор Модев - Електронното управление като стратегия за превенция на финансовата киберпрестъпност;

Проф. Момяна Гунева - Необходима ли е наказателна отговорност за юридическите лица?;

Иван Петков - Увеличението на общото наказание по чл. 24 НК акт - на справедливост на съда;

Чавдар Грошев - Чл. 58а НК и връзката му с чл. 55 НК при индивидуализация на наказанието;

Елена Недялкова - Правна същност и дефиниране на понятието за анонимност на свидетеля, съгласно европейското и българското наказателнопроцесуално законодателство;

Герасим Геров - Правото на превод в наказателното производство. Транспониране на европейското законодателство;

Стефка Михайлова - Графологията - наука за разкриване на човешкия характер чрез почерка (продължение).

Брой 8 на сп. Теза
29 July 2023 09:9:55
6.12 MB
53
 

Председателят на УС на АПБ Евгени Иванов: Прокурорската професия е благородна, но неблагодарна!;

Прокурор Галя Гугушева: Опитът да ме смачкат и унизят се оказа неуспешен!;

Бодра смяна: Правни аспекти и историческо развитие на неправителствения сектор в България;

Пионерите:

Графологията – наука за разкриване на човешкия характер чрез почерка;

Теория и практика:

Проф. д-р Никола Манев - Съдоустройствени принципи в дейността на органите на съдебната власт в наказателния процес;

Доц. д-р Ива Пушкарова - Граници на наказателната репресия в Европа: режими на най-тежкото наказание;

Васил Миков - Организирана престъпност и престъпления с цел сексуална експлоатация в България;

Стефан Милев - Проблеми на доказването при разделяне и обединяване на досъдебни производства;

Лидия Евлогиева - Разпит на малолетното дете в досъдебното и съдебно производство;

Д-р Мартин Белов - Конституционни основи на пазарната икономика в Република България;

Д-р Стоян Ставру - Въпросът за промяната на пола в практиката на българските съдилища.

Брой 7 на сп. Теза
29 July 2023 09:9:24
5.11 MB
45
 

Да би право стояло, не би... реформа търпяло!
Асоциацията на прокурорите – чук или наковалня?
А сега - докъде?
Перспективи
Европейска прокуратура ще реализира споделената
компетентност между държавите членки и ЕС
Пионерите

Чезаре Ломброзо: бащата на съвременната криминология (продължение)
Теория и практика
Д-р Ива Пушкарова - Мерки за пробационен надзор в контекста на понятието за наказание
Пламен Пачев - Анализ на неоснователното задържане на лишени от свобода след срока на наложеното им или определено общо наказание за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
Ружена Георгиева Кондева – Елчинова - Разследване на престъпленията против горското стопанство

Иван Георгиев - Задължително ли е назначаването на експертиза по отношение на вменяемостта на непълнолетен обвиняем?

Доц. д-р Владимир Велинов, д.м. Георги Кирилов - Методологични принципи при посмъртната психиатрична и психологична експертиза
Ана Василева - Криминалистичните операции – връзки и взаимозависимости

Тодор Коларов - Особености на обезпечителното производство при отнемане на незаконно придобито имущество

Брой 6 на сп. Теза
29 July 2023 06:6:00
10.68 MB
29
 

I memoriam; Мълчанието е вредно за здравето на Темида!;

Съдебната реформа се отлага за... някога, когато, въобще, изобщо, едва ли;

Абстиненцията на Темида;

Синдикати и социолози установиха: МВР е на светлинни години от реформата и европейските стандарти;

Гост:

Кристоф Баре - Тясна специализация и широко сътрудничество – това са силните ни оръжия срещу организираната престъпност!;

Хуан Роса - В Испания права се ограничават с разрешение на съдия-следовател, а конфискация има само след осъдителна присъда;

Пионерите:

Чезаре Ломброзо: престъпникът не се създава, той се ражда;

Теория и практика:

Д-р Ива Пушкарова - Изключителността в наказателното право: доживотният затвор без право на замяна и правото на помилване;

Д-р Петър Раймундов - Наказателнопроцесуални въпроси при разследване на престъпления срещу финансовите средства на ЕО;

Доц. Д-р Иван Видолов - По някои въпроси на разпознаването;

Eлена Недялкова - Процесуално-правен статут на свидетеля в българското наказателно производство;

Николай Николов - Фактически състав и съдебна фаза на производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;

Катерина Хитова - Договор за приемане на плащания с карти - правен анализи практически проблеми.

Брой 5 на сп. Теза
29 July 2023 09:9:18
5.54 MB
107
 

Интервю:

Председателят на ВАС Георги Колев - ВСС трябва да има законодателна инициатива и право да издава подзаконови нормативни актове!;

Гост:

Генералният секретар на МАП Дерк Куйперс - Почтеният прокурор признава само двама господари - закон и морал;

Челен опит:

Затворното дело в България през Третото българско царство и мястото на прокурорската институция;

Теория и практика:

Красимир Манов - Престъпленията против културното наследство - колизии и съотношения;

Д-р Стоян Ставру, д-р Ива Пушкарова - Наказателноправно значение на деяния с предмет мъртво човешко тяло;

Радка Стоянова - За правото на децата да свидетелстват;

Елена Недялкова - Правна основа на института на защитения свидетел в българския наказателен процес;

Доц. д-р Владимир Велинов, доц. д-р Петър Маринов, доц. д-р Павлина Петкова - Психиатричната и психологична експертиза;

Станислав Стойков - Възникване и развитие на Европейската служба за борба с измамите.;

Тодор Коларов - Предпоставки за международноправното регламентиране на отнемането на облагите от престъпна дейност;

Евгени Стоянов - Правомощието на прокурора по АПК да протестира срещу индивидуален административен акт;

Момчил Таралански - Основни принципи на административния процес в производствата пред административните органи и в съдебната практика.

Брой 4 на сп. Теза
29 July 2023 09:9:18
3.33 MB
44
 

Интервю:

Министър Диана Ковачева - Ползите от Механизма за наблюдение от ЕК са в интерес на цялото българско общество;

Алея на славата: Висшият съдебен съвет си писа „Отличен +”;

Гост

Федералният прокурор Роб Ливърмор - Парите от конфискуваното престъпно имущество трябва да се харчат само за борба срещу престъпността;

Челен опит:

Затворното дело в България през Третото българско царство и мястото на прокурорската институция;

Анализ:

Ива Пушкарова, Петя Попова - Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт;

Теория и практика:

Проф. д-р Маргарита Чинова - За измененията и допълненията на НПК, свързани с разследващите органи, публикувани в ДВ, бр. 53 от 25 ноември 2011 г.;

Рада Смедовска – Тонева - Специални методи за борба с организираната престъпност– агенти под прикритие;

Иван Петков - Проектът за нов НК и регламентацията му относно групирането на наказания при множество престъпления и пробацията;

Стоян Ставру - Наказателноправна защита на живота в утробния му стадий;

Пламен Дацов - АСТА – неразбраният договор;

Момчил Таралански - Уникалната фигура на генералния адвокат.

Брой 3 на сп. Теза
29 July 2023 09:9:18
3.37 MB
37
 

Интервю:

Светлозар Костов - По-важно е да имаме специализирани инструменти за работа, отколкото да се наричаме специализирана прокуратура;

Акценти:

Предложения на Съюза на съдиите относно избора на членове, конституиране и състав на ВСС;

Становище на Асоциацията на прокурорите: ВСС остава постоянно действащ и не се разделя;

Къде сме ние? - Питър Ейнсуърт и Анка Журма: Специалните разузнавателни средства са силно оръжие, но само с тях сме обречени на провал

Теория и практика:

Проф. д-р Маргарита Чинова, Елена Попова - Задържането на обвиняеми от прокурора и административно задържане на граждани при извършено престъпление;

Д-р Петър Раймундов - Проблеми на предварителната проверка;

Д-р Ива Пушкарова - Организирана и задружна престъпна дейност: престъпни сдружения, съучастие, предварителен сговор, необходимо съучастие;

Д-р Иван Видолов - Процесуалната същност на освидетелстването;

Димитър Генчев - Брунон Холист - „Криминология, основни проблеми“;

Д-р Мартин Белов - Демократичната легитимност на съдебната власт;

Тодор Коларов - Наказателни материалноправни норми в правото на ЕС в областта на тежката престъпност с трансгранично измерение;

Христо Христев - Правна уредба на защитата на финансовите интереси на ЕС;

Стефан Милев - Правните сделки и наказателната отговорност.

Брой 2 на сп. Теза
29 July 2023 09:9:17
2.38 MB
56
 

Камен Михов, председател на АПБ - На добър час!;

Акценти:

Борис Велчев, главен прокурор на България - Реформа е, когато ВКП престане само да контролира всички прокуратури и започне повече да им помага;

Иван Рачев - Електронното правителство ще ни излезе по-скъпо от „вехтата” бюрокрация;

Реформата – дела и документи:

Иван Николов - Парламентът да не посяга към изпълнителната и съдебната власт;

Теория и практика:

Стефан Милев - Правните сделки и наказателната отговорност;

Д-р Петър Раймундов - Специфични особености при разследването на делата за имотни измами;

Пламен Дацов - Договорите в областта на интелектуалната собственост и компютърните престъпления; Д-р

Стоян Ставру - Потенциални конфликти с наказателноправно значение между заместващата майка и ползващите се съпрузи при заместващото майчинство;

Тодор Коларов - Обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, според правото на ЕС;

Христо Христев - Правна уредба на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз; Цветана Петрова - Купуването и продаването на гласове като престъпления против избирателното право.

Брой 1 на сп. Теза
29 July 2023 09:9:16
3.63 MB
40