Действащи проекти

Темида вижда детето

images.jpg

Проектът ,,Темида вижда детето" се изпълнява от Асоциацията на прокурорите в България съвместно с Фондация за развитие на правосъдието в периода 2024-2026 г. с финансовата подкрепа на семейна Фондация Лъчезар Цоцорков (бюджет за първите 12 месеца в размер на 150 000 лева).Foundation_Lachezar_Tsotsorkov_Logo_Centered

Основна цел на проекта е да съдейства за изграждането на основана на знание и съобразена с най-високите национални и наднационални изисквания практика по осигуряване на правата на детето в наказателното производство. Негови специфични цели са следните:

1. идентифициране на приложимите най-добри европейски и национални практики за прилагане на нормативните стандарти за контакт с деца в наказателното производство, вкл. по отношение на деца с уязвимости;

2. идентифициране на конкретните потребности на целевите групи от повишаване на професионалния капацитет за прилагане на тези добри практики;

3. повишаване на функционалния професионален капацитет на всички участници в системата на наказателното правосъдие, които контактуват с деца, да прилагат на практика нормативните стандарти съобразно най-добрите практики, вкл. по отношение на специфичните нужди на особено уязвими групи деца

4. изграждане на единен и устойчив минимален специализиран правораздавателен стандарт на функциониране на органите на наказателната система в контакт с деца, който да осигури устойчиво и системно изпълнение на нормативните изисквания и капацитет за надграждането им;

5. засилване на професионалното и основано на знание сътрудничество между служителите в системата на наказателното правосъдие, които контактуват с деца (реформа на Координационния механизъм).

За целта проектът предвижда следните групи дейности през първата година:

- аналитични дейности, насочени към постигане на цел 1. Те включват установяване на препоръчителни и непрепоръчителни национални и чуждестранни добри практики, вкл. интегриране на новите стандарти на ООН (Мендес) и добри практики с оглед уязвимости при децата; анализ на видовете уязвимости и тяхното правно значение за прилагане на стандартите; очертаване на празнотите в транспонирането на директивите и концептуализация на възможността да бъдат компенсирани чрез практика. Резултатите се интегрират в аналитичен сборник, достъпен онлайн;

- дейности по изграждане на капацитет, насочени към постигане на цели 2-5. Те включват установяване на обучителните потребности и ресурси на целевите групи и разработване на обучителни ресурси, методологии и програми според тях, както и провеждане на серия от 5 обучителни курса от по две 3-дневни обучения за групи от по 20-25 участници по апелативни райони. Обученията засягат едновременно професионалния капацитет за прилагане на нормативните стандарти и уменията за екипно мултидисциплинарно сътрудничество между участници с различни професии, вкл. в рамките на Координационния механизъм;

- разработване на стандарти, насочено към постигане на цели 4 и 5. То включва разработване на проект за национален образователен стандарт за професионална специализация на органите, работещи с деца, в системата на наказателното правосъдие, и на мотивиран проект за реформа на Координационния механизъм.

Изявленията и мненията, изразени в хода на изпълнение на проекта и в неговите продукти, принадлежат единствено на авторите и не отразяват непременно вижданията на фондация „Лъчезар Цоцорков“ или нейните партньори.

 

"Детска пътека“

ai-generated-8030167.jpg

Проектът "Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга "детска пътека" при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ на Асоциацията на прокурорите в България се изпълнява за периода август 2022 - април 2024 г. с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм по програма „Правосъдие“, финансирана по Малка грантова схема O3 на НФМ 2014 – 2021.

Проектът ще подготви и въведе специализирана нова услуга, насочена към деца - жертви на насилие, в риск или свидетели на престъпления със специален фокус деца от ромската общност. Услугата ще се въведе чрез проектна система от лица, работещи в цялата система от институции, адресиращи тези случаи - ПРБ, МВР, съда, образователните и социалните институции, областните и местни власти. Чрез новата услуга ,,Детска пътека" проектът ще подобри превенцията и противодействието на всички форми на насилие срещу деца (жертви или свидетели на престъпление, в конфликт със закона; уязвими деца от ромската общност, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона) чрез последващо и продължително развитие и надграждане на експертизата и компетентността на професионалистите, работещи с деца и осъществяващи услугата в цялата екосистема. Работата с деца-жертви, свидетели или в риск от насилие, изисква комплексни и многостранни усилия и действия от широк кръг от компетентни институции и организации.

 

,,Правосъдие в бъдещето - прокурори и ученици говорят за право"

18012023-5_16939944191363060480.jpg

Проектът ,,Правосъдие в бъдещето - прокурори и ученици говорят за право" на Асоциацията на прокурорите в България се изпълнява от есента на 2022 г., без външно финансиране. Целта му е да популяризира прокурорската професия и да повиши правната култура в областта на наказателноправната защита срещу престъпността сред подрастващите. Проектът включва серия интерактивни лекционно-дискусионни събития в различни средни училища в страната с участие на прокурори и други практици в областта на наказателното правоприлагане, провеждани като извънкласни мероприятия през учебната година. Проектът няма предвиден краен срок и се изпълнява текущо, вкл. в инцидентно сътрудничество с други организации по места.

Членовете на АПБ участват в проекта на доброволни начала.

Проектът се координира от член на УС на АПБ.

,,Прокурор за един ден"

pfod.jpg

Проектът “Прокурор за един ден” се провежда от 2022 г. съвместно с Кралската прокурорска служба и Британското посолство в София и в партньорство с Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“, без външно финансиране. Той си поставя за цел да допринесе за утвърждаване на ценностите на толерантността и равенството, като допринесе за повишаване на правната култура на юношите от ромските общности в България и повишаване на степента им на познаване на наказателната система и професиите в нея. По-конкретно проектът е насочен към:

- насърчаване на ромски младежи от цяла България да обмислят бъдеща роля или професионална кариера в системата на наказателното правосъдие, като им се даде възможност да опознаят прокурорската професия в реална работна среда;

- утвърждаване на ценностите на върховенството на закона сред младите хора от ромските общности;

- допринасяне за социалното включване целевата група чрез въвличането ѝ в диалогични формати по социално значими въпроси на наказателното правосъдие.

Проектът се изпълнява на територията на цялата страна.

Целевата група по проекта са младежи и девойки от ромски произход на възраст 16 –18 години. Конкретните участници в проекта се набират измежду учениците в съответния град.

Проектните дейности включват поредица дискусионни срещи на участниците с магистрати от техния град и посещения в местните съд и прокуратура, по време на които се представя работата на прокурора и как работи съдебната система. Проектът предвижда свързване със студенти по право, прокурори и други експерти от съдебната система, вкл. от ромски произход. Програмата е предимно насочена към градове, в които има ромски общности, но техните деца обикновено нямат достъп до подобни възможности за пряк диалогичен контакт с местното правосъдие.

Проектът предвижда заключителни годишни мероприятия в София, включващи обиколка на ключови съдебни институции, среща с прокурори от ВКП и участие в дискусия за върховенството на правото и живота на един прокурор.
Участието на членове на АПБ в проекта е на доброволни начала. Проектът се координира от Председателя на АПБ.
Есета на победителите в конкурсите за 2022 и 2023 г.