Асоциацията на прокурорите в България е доброволно професионално сдружение с нестопанска цел в обществена полза, обединяващо прокурори и следователи в България. Сдружението има близо 500 членове и е колективен член на Съюза на юристите в България и Международната асоциация на прокурорите. Мисията на Асоциацията на прокурорите в България е да отстоява професионалните права, интереси и авторитет на прокурорската общност и така да утвърждава върховенството на правото и справедливостта в обществото. В изпълнение на мисията си сдружението си поставя за цел да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и следователите; утвърждаване на авторитета на прокурорската професия; усъвършенстване на нормативната, институционалната и обществената среда, в която прокурорите и следователите работят; повишаване на правната култура в обществото като противодействие на факторите на престъпността и повишаване на обществената устойчивост срещу нея. За постигане на целите си Асоциацията на прокурорите в България:

- организира и участва в провеждането на разнообразни обучителни формати (обучения, семинари, Академия и др.) за развиване на професионалните знания и умения на прокурорите и следователите, както и на представители на професии, свързани с работата на прокурора и следователя;

- популяризира добрите практики и стандарти на професията и нейната етика, вкл. чрез издателска дейност;

- организира и участва в диалогични публични събития (конференции, кръгли маси, дискусии и др.), посветени на съдебната реформа, усъвършенстване на законодателството, на съдебната и прокурорската практика и др.;

- изразява и отстоява позиции по значими за прокурорската общност въпроси, вкл. чрез публични становища, правни становища по тълкувателни и конституционни дела, участия в работни групи и комисии към различни институции и др.;

- развива партньорства със сродни организации, основани на взаимно признаване на ценностите и целите и сътрудничество в постигането им;

- организира благотворителни формати, с които организацията и нейните членове подпомагат с лични средства и труд обществени каузи (залесяване, благотворителни кампании) и историческата памет на нацията (дарителски кампании в полза на научни изследвания и строеж на паметници). 

Асоциацията на прокурорите в България се издържа от приходи от членски внос и целево проектно финансиране.

 

Новини

Българските магистрати дадоха старт на обществения дебат за съдебната реформа

20230920_130310.jpg
Представители на трите магистратски професии - съдии, прокурори и следователи се противопоставиха на разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на два отделни съвета - един за съдии и за друг прокурори и следователи и се обединиха около необходимостта от въвеждаане на индивидуална конституционна жалба. Това се случи на конференция, посветена на предстоящите промени в Конституцията, които касаят съдебната власт. Тя се проведе на деветнадесети септември 2023 г. в Централния военен клуб в град София. На нея за пръв път пред широк кръг от участници - магистрати, учени, общественици и политици беше обсъден предложеният през месец юли т.г. от 166 народни представители законопроект за изменение на основния закон. Домакини на събитието бяха Българският институт за правни инициативи (БИПИ), Асоциацията на прокурорите в България (АПБ), Съюзът на съдиите в България (ССБ) и Камарата на следователите в България (КСБ). 

Владимир Николов, Председател на АПБ, пред ,,Фокус": Модерните престъпления изискват модерни решения

prk_120.jpeg

,,Трябва ни нов, модерен и адекватен на съвременните условия Наказателен кодекс", каза Владимир Николов, Председател на Асоциацията на прокурорите в България, в разбовор със Цоня Събчева в Аудиокаста на "Фокус“ "Това е България“ на 10.08.2023 г. Функцията на прокурорите е да провеждаме бързо, качествено и ефективно разследване, като осигурим правилното и справедливо прилагане на законите, но те следва да се правят от отговорен и просветен законодател. Аз лично се радвам на енергията на гражданското общество прави, което има много важна роля в модерната и демократична държава: да поставя проблемите и да кара институциите да работят. От там нататък обаче отговорността е на съответните власти.

Модерните престъпления изискват модерни решения, с поглед в бъдещето и внимателен анализ на миналото. Трябва ни съществено модернизиране на Наказателно-процесуалния кодекс, по-гъвкави, по-бързи процедури, които  гарантират целия комплекс от права на участниците в наказателния процес.

Трябват ни сериозни изменения на Закона за съдебната власт. Проблемите на магистратурата, свързани с липса на конкурси, бавни и не достатъчно обективни атестационните процедури и пр., определят доколко качествено вършат работата си конкретните съдии, прокурори и следователи и доколкото са подбрани най-почтените, най-съвестните и най-добрите професионалисти.

Необходими са промени в Закона за МВР, в статута на разследващите органи, евентуално промени в Закона за специалните разузнавателни средства.

Промени в Конституцията относно състава на ВСС не биха решили  абсолютно нищо. Ако върху мен тежеше отговорността да правя реформа успоредно с промените в Конституцията, аз бих я развил във всички тези направления и бих ги заложил като национален стратегически план за реформа. Всичко това трябва да е в полза на обществото.

Моето дълбоко убеждение е, че мястото на прокуратурата може да бъде само в съдебната власт, защото за да защитава интересите на гражданите, на общините, на държавата, тя трябва да е гарантирана от всякакви външни влияния и нерегламентирани вмешателства. Ние трябва да имаме модерна, европейска, демократична и отчетна прокуратура, но с място в съдебната система.

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ И СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСИ НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА

presentation2.jpg

Съюзът на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите в България на среща на управителните си органи в открит и честен разговор по всички въпроси, които тревожат не само съдиите, прокурорите и следователите, но и всички останали граждани, се обединихме около разбирането, че наш общ професионален дълг е да участваме в обществените дебати, свързани с миналото и бъдещето на съдебната власт и нейната фундаментална кауза да осигурява пълноценна защита на правата на човека и да отстоява върховенството на правото.

СТАНОВИЩЕ НА АПБ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО 10/2023 Г. НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

hammer-7354618_1280.jpg

Конституционно дело №10/2023 г. е образувано по искане на Главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 213, ал. 4 - 6, чл. 2476, ал. 2, чл. 250, ал. 1, т. 2 и чл. 411а - чл. 411и от НПК; чл. 30, ал. 5, т. 21 и 22 и ал. 7, чл. 33, ал. 3, чл. 112, ал. 6, чл. 147, ал. 7, чл. 173, ал. 11 и 12; чл. 173а, чл. 230, ал. 1, изр. 3 и чл. 230а от ЗСВ; § 31, ал.2 и § 41 от ПЗР на ЗИДНПК (обн. ДВ, бр. 48 / 02.06.2023 г., в сила от 06.06.2023 г.).

В отговор на покана да представи становище по предмета на к.д. № 10/2023 г., отправена на 27.06.2023 г. от Председателя на КС, АПБ предлага на следните съображения и изводи в помощ на обсъжданията при решаване на делото:

пълен текст на становището тук

АПБ беше домакин на лекция-дискусия на тема “Реторически основи на обвинителната реч“

12072023-1.jpg

На 30 юни 2023 г. в гр.София Асоциацията на прокурорите в България беше домакин на лекция-дискусия на тема “Реторически основи на обвинителната реч“. В зала „Justitia“, намираща се в сградата на Софийски районен съд, Наказателно отделение и Софийска районна прокуратура, прокурори от столицата и  страната имаха възможност да чуят представянето на гост-лектора д-р Тихомир Рачев.

По време на събитието д-р Рачев, който е главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ и адвокат от САК, запозна аудиторията с основни и специфични реторически проблеми при подготовката и произнасянето на обвинителната реч, посочиха се разликите с речите, произнасяни от защитата в наказателното производство, както и подходящият начин на поведение на страните в съдебната зала. От лектора бяха изложени различни положителни и отрицателни практики в подготовката и произнасянето на пледоарията от страна на прокурора, след което се представиха и коментираха вече произнесени в практиката съдебни речи и видеа от съдебни заседания.

 

АПБ се присъединява към дарителска кампания за издаване на книгата на доц.д.и.н. Евгени Йочев „Сдружение на българските съдии (1919-1944 г.)

-.webp

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България подкрепя инициативата на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България и да се включи в инициативата за събиране на средства за отпечатването на книгата на доц.д.и.н. Евгени Йочев „Сдружение на българските съдии(1919-1944 г.)“, в която е документирана дейността на първото съсловно сдружение на българските съдии и прокурори от неговото основаване през 1919 г. до 1944 г.

В своите научни публикации и монографии, доц. Евгени Йочев задълбочено изследва борбата на българските съдии и прокурори в периода от Освобождението до 1944г.  за утвърждаване на независима, авторитетна и силна съдебна власт в България.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България счита, че книгата ще обогати правната култура, както на действащите магистрати, така и на гражданите, интерсуващи се от съдебната система, събитията, касаещи съдебната власт в обхванатия период от време на българската държава и право.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България намира, че историческото тълкуване на книгата се явява актуално към дискусиите за съдебната реформа, поради което апелираме за събиране на средства по дарителската сметка, посочена от Съюз на съдиите в България за отпечатване и разпространение на книгата.

Парични дарения се приемат по следната банкова сметка:

Съюз на съдиите в България

BG25UNCR70001522787294

Уни Кредит Булбанк

UNCRBGSF

(за издаване на книга на доц. Евгени Йочев „Сдружението на българските съдии (1919-1944г.) )

Асоциацията на прокурорите в България получи официално благодарствено писмо от Генералния прокурор на Украйна

30052023ukjpg.jpg

На 29.05.2023 г. Асоциацията на прокурорите в България получи официално благодарствено писмо от Генералния прокурор на Украйна. В него се изказва благодарност от името на цялата общност на прокурорите на Украйна към съсловното сдружение на българските прокурори и Камарата на следователите в България за организираната дарителска кампания, в хода на която са събрани и прехвърлени средства за подкрепа на семействата на магистрати и съдебни служители, загинали и пострадали във войната в Украйна.

 

 

В Истанбул се проведе Първата Паневропейска конференция на тема "Ефективно разследване в ерата на дигитализацията" на Международната асоциация на прокурорите

04052023-7.jpg

Истанбул бе домакин на Първата Паневропейска конференция на тема "Ефективно разследване в ерата на дигитализацията", организирана от Международната асоциация на прокурорите от 02.05 до 05.05.2023 г. На нея беше представен европейският опит и достиженията на различни национални правни системи в борбата с он-лайн измамите, финансовите престъпления и прането на пари в дигиталното пространство, използването на крипто валути за финансиране на незаконна дейност, ролята на изкуствения интелект и др. Общ бе изводът, че в съвременните условия на глобална и всеобхватна дигитализация са необходими модерни законодателни решения, иновативни подходи, натрупване на експертен потенциал и засилена координация между прокурорите на международно и национално ниво.

Асоциацията на прокурорите в България, която е колективен член на  Международната асоциация на прокурорите, бе представена от председателя Владимир Николов. Той проведе редица работни срещи с представители на чуждестранни прокуратури, посветени на подобряване на международно-правното сътрудничество.

Съюзът на юристите в България награди Председателя на Асоциацията на прокурорите в България с почетния знак на СЮБ

25042023-1.jpg

На 25.04.2023 г. в София се проведе традиционното тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста, организирано от Cъюзa нa юpиcтитe в Бългapия cъвмecтнo c Mиниcтepcтвoтo нa пpaвocъдиeтo, Bиcшия cъдeбeн cъвeт, Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт, Cъюзa нa cъдиитe в Бългapия, Бългapcĸa cъдийcĸa acoциaция, Acoциaциятa нa бългapcĸитe aдминиcтpaтивни cъдии, Acoциaциятa нa пpoĸypopитe в Бългapия, Kaмapaтa нa cлeдoвaтeлитe, Hoтapиaлнaтa ĸaмapa нa Бългapия. На него Владимир Николов, Председател на Асоциацията на прокурорите в България, бе награден с Почетен знак на Съюза на юристите в България.

Високото отличие е признание за неговия принос в неотстъпната защита на независимостта на българския прокурор, както и заслугите му за развитието на съюзния живот. 

Започна изграждането на Паметника на юристите-спасители на българските евреи

05042023-2.jpg

Днес, 07.04.2023 г., представители на Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в България направиха символична първа копка на паметника на юристите-спасители на българските евреи, който ще бъде изграден на пл. „Възраждане“ в близост до Еврейския културен дом в София.

Инициативата за изграждането на монумента е по повод 80-годишнината от спасяването на българските евреи, за което заслуга имат и български юристи. Тя се реализира с подкрепата и съдействието на историците доц. д-р Румяна Маринова-Христиди и доц. д-р Тодор Чобанов.

Автори на проекта за изграждането на паметника са арх. Станислав Константинов и скулпторът Красимир Ангелов. В монумента, който погледнат отгоре представлява Давидова звезда, ще бъде вградена своеобразна капсула на времето, в която ще бъде заложено послание на българските прокурори и следователи към идните поколения. 

„В своята история българските прависти са се осланяли на закона, справедливостта и нравствеността. Тези принципи завещаваме на следващите поколения, които да продължат традицията, да защитават честта на професията и на благородния български народ, да запазят паметта за миналото, да дават нови примери за подражание и да надградят положеното от нас!“, се посочва в текста на посланието.

 

Програмата "Прокурор за един ден" за 2023 година завърши

13022023-1.jpg

На 10.02.2023 г. се проведе заключителното мероприятие от програмата “Прокурор за един ден” за 2023 година.

За втора поредна година инициативата се организира съвместно от Кралската прокурорска служба на Англия и Уелс, Британското посолство в София,  Асоциацията на прокурорите в България,  Центъра за етнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“.

Програмата е насочена към момичета и момчета от ромски произход на възраст между 16 –18 години и цели да бъдат насърчени ромски младежи от цяла България да обмислят бъдеща роля или професионална кариера в системата на наказателното правосъдие, като им се даде възможност да разберат какво е да бъдеш прокурор; да се постави акцент върху важността на върховенството на закона сред младите хора и да се даде възможност на ромските младежи да изразят своята гледна точка по въпроси, които засягат всички нас.

Победителите за 2023 година Дочка Атанасова от Ямбол, Юри Стоянов от Ямбол, Жасмина Цветанова от Видин, Яна Маринова от София, Аксения Ракова от Шумен и Красимира Михайлова от Пазарджик имаха възможност да посетят резиденцията на Британския посланик, Съдебната палата на София и Британското посолство.

Първа пратка с помощи от дарителската кампания на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България замина за пострадалите от земетресението в Турция

15022023-2.jpg

Първата пратка с помощи – 450 топли вълнени одеяла, закупени с лични средства на прокурори, следователи и съдебни служители, събрани от дарителската кампания на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България, бяха изпратени днес за пострадалите от земетресението в Турция. Те ще бъдат предадени на дипломатите в Генералното консулство на Република България в гр. Одрин, Турция, и оттам предоставени на нуждаещи се хора в пострадалите райони. Пратката тръгна днес от Съдебната палата в гр. Хасково.  

„Българските прокурори и следователи сме съпричастни към трагедията на хилядите хора, останали без дом и търсещи подслон в Турция и Сирия. В този тежък житейски момент изразяваме нашето състрадание и съпричастност към тях. До момента в дарителската кампания за подпомагане на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия са събрани над 17 000 лева, като с част от тях са закупени 450 броя топли вълнени одеяла. Парите са събрани само за три дни. Инициативата ни продължава във всички прокуратури и следствени отдели в страната“, каза Тошо Динков, завеждащ Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Хасково и член на Камарата на следователите в България. Магистратът ще придружи хуманитарната пратка до Генералното консулство на България в гр. Одрин.

„Смятаме, че е наш дълг да помогнем, да проявим човечност и съпричастност към хората, останали без дом в пострадалите от тежкото земетресение райони. За добротата и състраданието няма граници.  Членовете на Асоциацията на прокурорите в България активно се включиха още от първия ден в дарителската кампания, като инициативата за нея беше подета от колегите ни от гр. Пазарджик и гр. Разград и всички магистрати от страната я подкрепиха“, допълни Зорница Проданова, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-Хасково и член на Асоциацията на прокурорите в България.

 

,,Прокурор за един ден" беше в Ямбол

jpg

На 07.02.2023 г. Дочка Ангелова Атанасова, ученичка от 11 клас в Професионалнара гимназия по лека промишленост,екология и химични технологии и Юри Султанов Стоянов, от 12 клас в същата гимназия, победители в инициативата "Прокурор за един ден", организирана от Британското посолство и Асоциацията на прокурорите в България, бяха на посещение в съдебната палата в гр.Ямбол. Там двамата бяха посрещнати от прокурор Милена Кирова от РП-Ямбол, посетиха прокуратурата, запознаха се с дейността на прокурора и посетиха съдебно заседание.

Програмата, в която са победители двамата ученици, е насочена към момичета и момчета от ромски произход на възраст 16-18 години. Тя цели да бъдат насърчени младежите да осмислят бъдеща кариера в областта на наказателното правосъдие.

,,Прокурор за един ден" беше в София

02022023-5.jpg

Днес, 02.02.2023 г., ученичка от „Професионалната гимназия по текстил и кожени изделия“ (ПГТКИ)  в гр. София стана „Прокурор за един ден“ и гостува на Софийска районна прокуратура (СРП).

Яна Маринова е 10 клас и завоюва първо място в програмата „Прокурор за един ден“ сред ученици от ПГТКИ след като написа есе на тема “Какво е да си прокурор за един ден“.  В Софийска районна прокуратура тя бе посрещаната от прокурор Ралица Първанова, която я запозна с работата на прокурора и неговите функции, както и с какви престъпления се сблъскват най-често магистратите от СРП.

Програмата “Прокурор за един ден”  се провежда за втора година и е по повод Международния ден на толерантността. Инициативата е на Кралската прокурорска служба и Британското посолство в София, в партньорство с Асоциацията на прокурорите в България, Центъра за етнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“. Програмата е насочена към момичета и момчета от ромски произход на възраст между 16 –18 години и цели да бъдат насърчени младежи от ромски произход от цяла България  и да обмислят бъдеща роля или професионална кариера в системата на наказателното правосъдие.

,,Прокурор за един ден" беше в Шумен

01022023-2.jpg

На 01.02.2023г. по програмата “Прокурор за един ден” - инициатива на Кралската прокурорска служба и Британското посолство в София,  в партньорство с Асоциацията на прокурорите в България, Центъра за етнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“, призьорите в конкурса "Защо искам да бъда прокурор за един ден" - Аксения Ранкова и Славка Андреева - ученички от СУ "Трайко Симеонов" посетиха Съдебната палата в гр.Шумен.

Победителките се срещнаха с председателя на Окръжен съд, гр.Шумен - съдия София Радославова, с районния прокурор Любомир Георгиев и с прокурор от ОП-Шумен - Яна Николова.

Магистратите споделиха с Аксения и Славка как са преодолявали трудностите в своя житейски и професионален път, разказаха им за предизвикателствата на съдийската и прокурорската професия и ги въведоха в атмосферата на съдебните зали.
В края на срещата магистратите изпратиха децата с пожелания за труд, упоритост и много успехи!

Владимир Николов пред BGNES: Съдебната реформа да води до надграждане, а не да преследва конюнктурни политически цели

prokuror_nikolov2.jpg

Статутът на главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС не са най-големият проблем нито на правосъдието, нито на обществото. Това заяви в интервю Владимир Николов, председател на Асоциацията на прокурорите в България.

Изключително важно е законопроектите да бъдат изготвени от професионалисти в съответната сфера и да отговарят на най-високите възможни юридически стандарти.

Поставянето под съмнение на интегритета и способността на магистратите да изпълняват функции във ВСС в съответствие със закона и морала е обидно за всички магистратски гилдии, като самата разпоредба би била дискриминационна. 

Ние имаме необходимост от осъвременяване на формалистичното ни наказателно-процесуално законодателство и от модернизирането на остарелия ни в някои аспекти материален наказателен закон, от „дигитализация“ на правосъдието, от усъвършенстване на редица положения в гражданското и административното правораздаване. Имаме нужда от истински реформи, които да са в интерес на хората, да гарантират сигурност и справедливост, да осигурят разширен достъп до правосъдие, да защитават правата и интересите на гражданите и обществото. Вместо това години наред се въртим в омагьосан кръг, „изтощаваме“ енергията за реформа и я свеждаме до няколко практически второстепенни въпроса, за съжаление често мотивирани от необясними персонални и политически измерения.

Никой не е запознат толкова добре с проблемите и никой не желае повече от самите прокурори да имаме възможно най-модерната и ефективна прокуратура. Винаги сме призовавали и няма да се уморим да призоваваме да бъде използван капацитетът на работещите в системата на Прокуратурата прокурори.

Интервю на Владимир Николов

Асоциацията на прокурорите в България отбеляза 25 години от създаването си с тържествена конференция в София

011225-0.jpg

На 25.11.2022 година, в Съдебната палата в София, в зала „Тържествена“ се проведе юбилейна конференция по повод 25-тата годишнина от основаването на Асоциацията на прокурорите в България. Присъстваха множество членове на АПБ, представители на партньорски институции и организации, както и официални гости.

Конференцията беше открита с премиерата на кратък филм, представящ развитието и достиженията на АПБ през годините.

филм - 25 години Асоциация на прокурорите в България

Приветствия отправиха Ашли Варгиз- регионален мениджър на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, представляващият ВСС Боян Магдалинчев, главният прокурор Иван Гешев, председателят на ВАС Георги Чолаков, заместник главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов, директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева, председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов, председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков и председателят на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт Александър Николов. Поздравителни адреси бяха изпратени от председателя на Конституционния съд Павлина Панова, председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и др. Членовете на АПБ бяха поздравени със специално видео обръщение от г-н Хан Мораал, главен секретар на Международната асоциация на прокурорите.

 

 

Представители на Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/ се срещнаха с екипа на Кралската прокурорска служба на Великобритания

20_11_2.jpg

На 17.11.2022 година, по покана на британската страна, представители на Асоциацията на  прокурорите в България /АПБ/ присъстваха на работен обяд с екипа на Кралската прокурорска служба на Великобритания.

Паметник на президента и нобелов лауреат д-р Удроу Уилсън бе открит в София по инициатива на АПБ

1.jpg

Паметник на 28-мия американски президент и нобелов лауреат д-р Удроу Уилсън, помогнал за запазването на българския суверенитет след края на Първата световна война (1914-1918 г.), бе открит на 16.09.2022 г. в градинката между Централната баня и джамията "Баня баши" в историческия център на София в присъствието на множество официални лица и гости. Паметникът е знак на признателност на българския народ към заслугите на Удроу Уилсън за запазване на националния суверенитет и териториалната цялост на България след края на Първата световна война.1631796015

Идеята за откриването на паметник на американския президент принадлежи на Асоциацията на прокурорите в България, която съвместно с Камарата на следователите, предприе през ноември 2020 г. инициатива, получила обществена и институционална подкрепа, вкл. от изтъкнати историци и общественици, сред които акад. Антон Дончев, акад. Георги Марков, проф. Андрей Пантев, проф. Валери Стефанов, проф. Кирил Топалов, художникът Павел Митков, лидери на професионални организации, университети, държавни институции. 

Решението на Столичния общински съвет за откриването на паметника бе взето на 23.04.2022 г., а монументът бе изготвен по проект на именития български скулптор проф. Георги Чапкънов.

 

Владимир Николов, председател на АПБ, проведе среща с прокурор Ким Холдън от Кралската прокурорска служба

vnen.jpg

На 13.09.2022 г. в Окръжна прокуратура - Плевен Владимир Николов, Председател на Асоциацията на прокурорите в България, бе домакин на работна среща с прокурор Ким Холдън от Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София.

На срещата бяха обсъдени перспективите за взаимодействие между Прокуратурата на Република България, Асоциацията на прокурорите в България, Кралската прокурорска служба и Британското посолство в България в периода след Брекзит. Бяха очертани промените в механизмите за международно правно сътрудничество по наказателни дела с Великобритания. Страните постигнаха съгласие за съвместни участия в проекти, инициативи и обучения в сферата на борбата с престъпността и върховенството на правото.

Предишна страница 1 2 Следваща страница
30 новини