Устав на АПБ

УСТАВ

НА

АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“,

 

ГЛАВА 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.  Име и седалище

1. Името на сдружението е „Асоциация на прокурорите в България“, наричана по-нататък в устава Асоциацията.

2. Асоциацията е доброволно неполитическо сдружение на магистратите от системата на прокуратурата в РБ.

3. Седалището на Асоциацията е град София.

 

Чл. 2.  Цели

Целите на Асоциацията са:

1. Да обедини магистратите от прокуратурата от цялата страна и да защитава професионалните им интереси;

2. Да осигури необходимата информация и обмяна на научни становища по въпроси на прокурорската работа;

3. Да изучава и анализира прокурорската теория и издига нивото на прокурорската компетентност;

4. Да развива дух на отдаденост на прокурорската работа.

5. Да дава публичност на естеството и задачите на прокуратурата и прокурорите в хода на усъвършенстване на демокрацията и правната система в държавата;

6. Да издига и се грижи за социалния статус на прокурорите, техния живот и пази техните законни права и интереси;

7. Да разширява международните връзки на прокуратурата и прокурорите, да развива разбирателство и сътрудничеството между българските прокурори и прокурорите от всички страни и райони от света.

 

Чл. 3.  Дейноcтта на Асоциацията се осъществява в обществена полза

ал. 1.Предметът на дейност на Асоциацията включва осъществяването на следните задачи:

1. Да контактува с всички прокурори от страната, обменя информация, укрепва сътрудничеството и приятелството между тях;

2. Да организира и окуражава прокурорите от страната да извършват прокурорско-теоретични изследвания, предприема обмен на научна информация и издига нивото на правоприлагането;

3. Да редактира и публикува материали и разработки на прокурори с теоретична значимост и изнася лекции по законността и прокурорската работа;

4. Да основе информационна мрежа за разпространение на правни материали и осигури правни консултации;

5. Да обобщава и оповестява мненията и исканията на прокурорите, пази техните законни права и интереси и създава необходимите условия за изпълнение на техните задължения, съгласно закона;

6. Да дава публичност на изискванията за професионална етика и доброто поведение на прокурорите и защитава професионалния им имидж;

7. Да основе и поддържа връзка с местни, обществени, юридически и други организации и поема инициативата за сътрудничество и обмяна на информация;

8. Да организира и поддържа международна и научна обмяна, професионално сътрудничество и приятелски връзки;

9. Да подпомага прокурорите за постигане на ефективно и справедливо наказателно правосъдие чрез усилване на международното сътрудничество, обмяна на информация, мнения, възгледи, опити и експерти;

10. Да подпомага прокуратурата в създаването и прилагането на проектите за правна реформа и техническо оборудване;

11. Да разяснява принципите и целите на ООН и Международната асоциация на прокурорите IМAП/ в областта на наказателното правосъдие;

12. Да представя на специализираната постоянна комисия на Народното събрание и на Висшия съдебен съвет становища за кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на НС, за кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на органите на съдебната власт, за кандидатите за главен инспектор и за инспектори в Инспектората на ВСС, за кандидатите за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, главен прокурор, директор на Националната следствена служба и за кандидатите за административни ръководители в органите на съдебната власт, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни;

13. Да прави предложения до Висшия съдебен съвет за поощрения на прокурори и следователи с отличия или награди за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества;

14. Да защитава трудовите и личните права на прокурорите пред горестоящите инстанции, ВСС и други държавни органи;

15. Да прави мотивирани предложения пред държавните органи, които имат законодателна инициатива за необходимите промени в действащото законодателство.

ал. 2.Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност, като:

  • извършва издателска дейност
  • провежда семинари и научни сесии

Сдружението не разпределя печалба и приходите от стопанската дейност използва за постигане поставените в Устава цели.

 

Чл.4.  Имущество и средства на АПБ

ал. 1. Имущество и източници на средства за работа на Асоциацията са:

1. Встъпителен членски внос;

2. Годишен членски внос;

3. Дарения и завещания;

4. Приходи от основната дейност на организацията;

5. Приходи от допълнителната стопанска дейност;

6. Приходи от други, допуснати от закона източници.

ал. 2.Асоциацията може да откаже да приеме дарения или завещания, направени при неприемливи за нея условия или в противоречие с разпоредбите на настоящия устав.

 

Чл. 5.  Срок на съществуване

Асоциацията се създава за неограничен срок.

 

Чл. 6 . Вписване в централния регистър

ал. 1. АПБ трябва да представи заявление за вписване в централния

регистър при Министерството на правосъдието.

ал. 2. Към заявлението се прилагат:

1.     препис от съдебните решения по регистрацията;

2.     списък на лицата от състава на управителните органи;

3.     удостоверение за данъчната регистрация;

4.     декларация за наличието на обстоятелствата по чл. 38 - 41, както и за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;

5.     правилата и редът за извършване на общественополезна дейност.

ал. 3. На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 2.

 

Чл. 7.  Ежегоден контрол

ал. 1. АПБ е длъжна да представи до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред централния регистър.

ал. 2. В регистъра се заявяват за вписване и се представят:

1. преписите от съдебните решения за регистрация на промени;

2. списъкът на лицата, били в състава на управителните органи;

3. информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ;

4. заверен годишен финансов отчет;

5. годишният доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;

6. декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;

7. промени в устава.

 

Чл. 8. АПБ е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

ал. 2. АПБ изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

ал. 3. Годишният доклад за дейността на АПБ и финансовият отчет на сдружението са публични, представят се на хартиен или електронен носител, и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

 

ГЛАВА II

УСТРОЙСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл. 9.  Органи за управление и изпълнение

Органите на управление и изпълнение на Асоциацията са:

1.     Общо събрание;

2.     Управителен съвет;

3.     Председател;

4.     Двама заместник председатели;

 

Чл. 10 . Общо събрание

ал. 1. Общото събрание е върховният орган на управление на Асоциацията и се състои от всички нейни членове.

ал. 2. Общото събрание се свиква, с решение на УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

ал. 3. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

ал. 4. Поканата се поставя в сградата, в която се намира управлението на  Асоциацията,  публикува се на електронната й страница и се изпраща на електронните адреси на всички членове,  най-малко един месец преди насрочения ден.

ал. 5. Правата и задълженията на Общото събрание са:

1. Приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Взема решения за откриване и закриване на клонове;

4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Асоциацията и председателя;

5. Приема почетни членове;

6. Разглежда жалби срещу решенията на Управителния съвети другите органи на Асоциацията и отменя тези решения, ако противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

7. Приема годишния бюджет и финансовия отчет, представени от УС;

8. Взема решения относно размера, срока и реда на плащане на встъпителния и годишния членски внос;

9. Взема решения за прекратяването или преобразуването на Асоциацията;

10. Взема решения за членството на Асоциацията в Международната асоциация на прокурорите или други международни,или вътрешни организации;

11. Приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;

12. Изслушва и приема доклада на Управителния съветза цялостната работа на Асоциацията между две общи събрания;

13. Упражнява генерален надзор и контрол върху работата на Асоциацията;

14. Приема мотивирани предложения за промяна в действащото законодателство.

ал. 6. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ал. 7. Всеки член на Общото съброниеима право на един глас. Член на Общото събраниеняма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

- него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

- юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ал. 8. Едно лице може да представлява не повече от петима членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно. Не се допуска преупълномощаване.

ал. 9. Гласуването е явно, освен ако ОС вземе решение за тайно гласуване.

ал. 10. Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 10 ал. 5 т. 1 и т. 9 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

ал. 11. За заседанията на ОС се води протоколна книга. Ръководещият заседанието и водещият протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

 

Чл.11.  Управителен съвет

ал. 1. Управителният съвет е колективен орган на управление на Асоциацията и се състои от председател, двама заместник-председатели  и осем членове.

ал. 2. Всички членове на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани.

ал. 3. Право да прави предложение за членове на Управителния съвет има всеки един член на AIIБ.

ал. 4. Управителният съвет има следните права и задължения:

1. Подготвя годишния бюджет и финансовия отчет;

2. Подготвя годишната работна програма на Асоциацията;

3. Предлага на Общото събрание приемането и освобождаването на почетни членове.

4. Свиква и организира провеждането на Общо събрание, определяне на дневния ред и представя пред него отчета за работата на Асоциацията;

5. Прави предложения пред Общото събрание за освобождаване на членове на Управителния съвет.

6. Насрочва конференции на Асоциацията, определя таксите за участие в тях, утвърждава програмите и бюджета им;

7. Изисква помощ от членовете на Асоциацията при постигане целите и задачите на Асоциацията;

8. Определя членовете на специални или временни комисии и определя задачите им и срока на действие, когато това се налага за постигане задачите на Асоциацията и изпълнение задълженията на Управителния съвет;

9. Защитава трудовите и лични права на членовете на Асоциацията пред горестоящите инстанции, ВСС и други държавни органи.

10. УС приема и освобождава членове на Асоциацията и прекратява членството в нея.

11. УС определя и изменя адреса на сдружението.

12. Определя ликвидатора при прекратяване на Асоциацията по решение на Общото събрание.

13. Образува помощни органи - научни и експертни съвети, както и изпълнителни органи, необходими за развитие дейността на Асоциацията.

14. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията, с изключение на недвижимото.

15. Взема решения по всички останали въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

16. Определя реда и организира извършване дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.

ал. 5. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на Асоциацията.

Председателят е длъжен да свиква заседания на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

ал. 6. Заседанията на УС са редовни и той може да вземе решения, ако на заседанието му присъстват най-малко 1/2 от членовете му. Присъстващо е лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по реда на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

ал. 7. Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове. Решенията по чл. 11 ал. 4 т. 12 ,14 и 16 от Устава се вземат с мнозинство от всички членове.

ал. 8. УС може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

 

Чл.12.  Председател

ал. 1. Асоциацията се представлява от председател, който се избира пряко от Общото събрание за срок от три години и може да бъде преизбиран.

ал. 2. Правата и задълженията на председателя са да:

1. Ръководи заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. При отсъствието му те се ръководят от един от заместник-председателите;

2. Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Той може да възложи част от тази дейност на един от заместник-председателите.

3. Представлява Асоциацията в страната и чужбина;

ал. 3. Изборът на председател се извършва с тайно или явно гласуване по решение на Общото събрание с мнозинство от  една втора от присъстващите на събранието. Видът на гласуването се определя с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

Чл. 13 Заместник – председател

ал. 1. Заместник – председателят се избира от Управителния съвет сред неговите членове за срок от три години.

ал. 2. Заместник - председателят подпомага председателя в неговата работа.

ал. 3. Председателят определя един от заместник-председателите да го замества при отсъствието му.

ал. 4. При смърт или оставка на председателя, Управителният съвет определя един от заместник-председателите да изпълнява функциите на председател до следващото Общо събрание.

 

Чл. 14 (Отменен)

 

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 15. Членовe

ал. 1. Членове на Асоциацията могат да бъдат магистрати от системата на прокуратурата на РБ, независимо от йерархията им, както и лица работили като такива, независимо от техния пол, религия, етнос и др.

ал. 2. Членуването в Асоциацията е доброволно.

 

Чл. 16. Прием на членове

ал. 1. Членове се приемат с решение на Управителния съвет на Асоциацията с явно гласуване с мнозинството на присъстващите.

ал. 2. Молбите за членство се подават до Управителния съвет по всяко времена годината и се разглеждат в 30-дневен срок от получаването им. В молбите се декларира, че кандидатът приема целите, задачите и устава на Асоциацията.

ал. 3. Решението на Управителния съвет се съобщава на кандидата писмено и подлежи на обжалване пред Общото събрание.

 

Чл. 17.  Почетни членове

ал. 1. Асоциацията има и почетни членове.

ал. 2. Почетните членове могат да бъдат пенсионирани прокурори с особени заслуги към развитието и дейността на прокуратурата в България или Асоциацията. Те се приемат от Общото събрание на Асоциацията по предложение на Управителния съвет.

ал. 3. Почетните членове имат същите права и задължения, както редовните, но не плащат встъпителния и годишен членски внос.

 

Чл. 18. Права и задължения на членовете

ал. 1. Всеки член на Асоциацията има право:

1. Да участва лично в работата на Общото събрание;

2. Да предлага и бъде избиран в управителните органи на Асоциацията;

3. Да получава информация от ръководните органи за дейността на Асоциацията;

4. Да иска съдействие от Асоциацията за защита на трудови и лични права.

5. Да участва в различни форуми, организирани от Асоциацията.

ал. 2.Всеки член на Асоциацията е длъжен:

1. Да спазва законите, изискванията на прокурорската етика и Устава на Асоциацията;

2. Да съдейства за постигане целите и задачите на Асоциацията;

3. Да плаща определения от Общото събрание встъпителен и годишен членски внос.

 

Чл. 19. Прекратяване на членството

ал. 1. Членството се прекратява при:

1. Напускане - с писмено уведомление до Управителния съвет;

2. При смърт или поставянето под пълно запрещение;

3. При изключване;

4. При отпадане.

ал. 2. Член на Асоциацията се изключва от Управителния Съвет:

1. При системно нарушаване Устава на Асоциацията

2. Когато с поведението си уронва престижа на Асоциацията.

Решението подлежи на обжалване пред Общото събрание в 14 дневен срок от уведомяването с писмена жалба. Жалбата се разглежда на Първото ОС след постъпването й.

ал. 3. Отпадането настъпва с неплащането на членския внос за две последователни години. Отпадането се констатира с документи от УС.

 

ГЛАВА IV

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл. 20.  Прекратяване на Асоциацията

Асоциацията се прекратява

1. С решение на Общото събрание;

2. Ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове от броя на учредителите;

3. Ако стане неплатежоспособна;

4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.                        

 

Чл. 21. Ликвидация на Асоциацията

При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация. Ликвидаторът се определя от Управителния съвет при прекратяване по чл. 20, т. 1 от Устава и от Софийски градски съд, ако не е определен ликвидатор от УС, както и при прекратяване по чл. 20, т. 4.

 

Чл. 22.  Ликвидация

ал. 1. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

ал. 2. Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите, и бившите членове;

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. ликвидаторите,освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;

5. роднините на лицата по т. 1- 3 по права линия-без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство -до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

чл. 23.  Имущество след ликвидацията

ал. 1. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е определен в устава.

ал. 2. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

 

ГЛАВА V 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

                                                                                                     

§ 1. Асоциацията има печат и емблема, които се одобряват от Управителния съвет.

§ 2. Уставът е приет на ОС на Асоциацията, проведено на 04.11.2001 г. на основание параграф 1 ал. 4 от ПЗР на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обнародвано в дв, бр. 81/2000 г., в сила от 01.01.2001 г.

§ 3. Уставът е изменен и допълнен от ОС на АПБ проведени на 14.06.2013 г., 15.06.2014 г., 30.09.2018 г. и 13.04.2019 г.