Управителен съвет

                                                                                        Ивайло Володиев Илиев (Заместник-председател на АПБ)

20231125_141201

Роден на 07.11.1981г. в гр. София.

Завършил средно образование в Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил с профил – английски език и втори език – немски.

Притежава бакалавърска степен по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ от Академия на МВР и магистърска степен по специалността „Право“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. От 2004 г. до 2010 г. работил последователно като разследващ полицай и главен разследващ полицай в ОДМВР – гр. Кюстендил.

След спечелен конкурс, на 02.11.2010г. заема длъжността „младши прокурор“ в Районна прокуратура“ – гр. Кюстендил. Последователно изпълнявал длъжностите „прокурор“ в Районна прокуратура – гр. Дупница, заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Дупница, административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кюстендил. От 01.03.2021г. е заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил. Участвал в множество професионални обучения, семинари и обмени в България и чужбина, включително дългосрочен стаж в Евроджъст. Награждаван многократно за високи професионални резултати.

Включен в лекторския състав на Националния институт на правосъдието.

Член на Асоциацията на прокурорите в България от 2011г.

Семеен с две деца.

 

 

 

                                           Даниела Благоева Ангелова (Заместник-председател на АПБ)

 

   20231125_135303Родена на 18.02.1964 г. в гр.Кюстендил.Завършва Юридически факултет на СУ „Св.Климент   Охридски“ през 1990 г.Постъпва на работа в прокуратурата като младши прокурор в РП-Смолян от 1990г.  до 1992г., а от 1992г. до 1995г. е прокурор в РП-Смолян.Последователно заема длъжностите прокурор в ОП-Смолян, зам.-окръжен прокурор в  ОП-Смолян, през което време е и говорител на прокуратурата.От месец юли 2009 година е Окръжен прокурор на ОП-Смолян.След спечелен  конкурс от месец юни 2014 година заема длъжността прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.От м.януари 2020 година до м.ноември 2021 година е Административен ръководител – Апелативен прокурор  на АСП.

 От месец юни 2022 година, след конкурс заема длъжността прокурор във Върховна касационна прокуратура.

 Членува в АПБ от 1999година.През 2016 година е наградена с „Почетен знак на СЮБ“ и грамота за професионални успехи и активна съюзна дейност.Участвала в многобройни семинари, конференции и работни групи към Министерството на правосъдието и към ВСС по изготвяне на законопроекти по НК,НПК,ЗСВ,Наредбата за юридическото образование, ЗПКОНПИ и др.От 2020 година е съпредседател  на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет.Семейна, с две деца.

 

Елин Василев Алексов (член на УС)

 

20230926_142828

Роден на 17.02.1960 г. в гр. Горловка, Украйна.

Завършил е право в Софийски университет Св.Климент Охридски през 1989 г. и след едногодишен стаж и изпит за правоспособност пред Министерство на правосъдието, от 1990 до началото на 1998 г е работил като юрисконсулт в държавно горско стопанство и адвокат в Софийската адвокатска колегия.

От 4 март 1998 г. работи във Военно-окръжна прокуратура- София, първоначално като военен следовател, а от 2008 г. до настоящия момент като прокурор. По време на работата му там с решения на Висшия съдебен съвет през 2005 г. и 2009 г. е бил повишаван на място в ранг – съответно „Прокурор в Апелативна прокуратура” и „Прокурор във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура”.Като военен следовател и прокурор е работил по много дела за тежки престъпления, представляващи голям обществен интерес.

В продължение на два мандата е бил председател на комисията по професионална етика на прокуратурата. За работата му като военен следовател и прокурор е бил награждаван през 2006 г. с „Благодарност“ от Военно-окръжния прокурор, а през 2013, 2015 и 2018 г е бил награден от Главния прокурор на Република България, съответно със „Служебна благодарност“; „Служебна благодарност и грамота“ и предметна награда и със знак „За заслуга“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения в цялостната му работа и като наблюдаващ прокурор по наказателни производства с висока обществена значимост.

Бил е говорител на Военно-окръжна прокуратура от 2009 до 2018 г.

От 2020 г. е ръководител на Военно-апелативна прокуратура.

Участвал е в повече от 25 различни форми на обучения на НИП, ПРБ, АПБ и Програмата за обмен на магистрати в ЕС – ЕМСО.

Членува в Асоциацията на прокурорите в България от 2001 г. За активно участие в съюзната дейност през 2012 г. е награден с грамота.

Владее руски и испански език.

Семеен, с две деца.

 

 

Христо Кръстев Колев (член на УС)

 

20231125_134629Роден на 30.10.1970г. в гр.Айтос.
Завършил е Юридическия факултет при Бургаски свободен университет, специалност „право“ през 1995 година. От м. май 1996 год. до м. май 1997 год. е съдебен-кандидат в Окръжен съд – гр.Бургас.
В прокуратурата е постъпил на 05.01.1998 год., като младши прокурор в Районна прокуратура в гр. Карнобат, като последователно заема длъжностите прокурор и зам.районен прокурор. След конкурс от м. април 2012г. заема длъжността прокурор в Районна прокуратура – гр.Бургас. От 14.10.2015г. до октомври 2017г. е говорител на Районна Прокуратура – гр.Бургас.
След конкурс от м. октомври 2017г. и до момента заема длъжността прокурор в Окръжна прокуратура – гр.Бургас. Говорител на Окръжна Прокуратура – гр.Бургас .
Членува в Асоциацията на прокурорите в България от 2015 г.
Семеен, с две деца.
 
 
 

 

20231125_134946                            Ралица Димитрова Първанова (член на УС)

Родена на 07.07.1982 г. в гр.Враца, където е завършила средното си образование.

Юридическото си образование е завършила с отличие през 2007 г. в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, след което е работила две години като юрисконсулт.

В прокуратурата е постъпила на 02.06.2009 г. на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура, а през 2012 г. е била назначена на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура.

През 2016 г. получава сертификат от „Уницеф“ за обучител по темата за правата на децата, участващи в правни процедури.

Координатор по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се провежда съвместно с МОН.

Владее английски език.

Семейна, с две деца.

                        Веселина Николова (член на УС)

 

   20231125_135042Родена на 24.06.1981 г. в гр. Пловдив. Завършила средно образование в  Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”  в  гр. Пловдив с профил - английски език, български език и литература, история и философия. Завършила висшето си юридическо образование през 2004г. с награда от ръководството на Юридическия факултет на ПУ„Паисий Хилендарски” за отличен успех на държавните изпити. На 10.12.2004 г. придобила юридическа правоспособност. През 2005 г. работила като младши юрисконсулт в Община Пловдив, Отдел „Социални дейности“. В продължение на 13 години, в периода от 21.11.2005 г. до 01.11.2018 г., работила като  старши разследващ полицай в Сектор „Икономическа полиция” при ОД на МВР – гр. Пловдив, Отдел „Разследване”. Участвала в редица работни обучения, семинари и конференции, сред които и в рамките на Туининг проект PHARE BG 2004/IB/JH/09 „Модернизиране на българската полиция и повишаване на ефективността на работа чрез усъвършенстване на специализираните структури за разследване в МВР. Избрана за участие като представител на България в квалификационен курс, проведен в Международната академия по правоприлагане – Будапеща /„International Law Enforcement Academy/ през 2007 г.  Владее английски език.

От 01.11.2018 г. до 05.03.2023г. е прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.

От 06.03.2023г. Заместник на Административния ръководител, Заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Смолян.

Член на АПБ от 15.02.2019 г.

Омъжена, с две деца.

 

 

 

 

20231013_101356                                д-р Десислава Любомирова Петрова (Член на УС)

Родена на 9.11.1982 г. в София.

Завършва с отличие право в УНСС през 2005 г., придобива юридическа правоспособност през 2006 г., а през 2020 г. завършва с отличие магистратура по специалността „Защита на националната сигурност“ в Академия на МВР.

Последователно е младши прокурор (2007–2010), прокурор (2010-2017 г.) в Софийска районна прокуратура и прокурор в Софийска градска прокуратура (от 2017 г.).

През 2021 г. е определена да изпълнява функциите на говорител на Софийска градска прокуратура, а от 2022 г. е заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура.

От 2013 г. е хоноруван асистент по наказателно-процесуално право в Академията на МВР, а през 2016 г. и в Университета за национално и световно стопанство. От 2021 г. е преподавател и във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Член е на Програмния съвет на департамент "Право" на Нов български университет.

От 2015 г. до 2020 г. е постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори в Националния институт на правосъдието. Към момента е временен преподавател в Института.

През 2015 г. защитава докторантура по наказателен процес в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Автор е на научни публикации и на монографичния труд „Съдебното следствие в наказателния процес“ (София, 2016 г.).

Владее английски език.

Майка е на две деца.

 

 

                                                                                                         д-р Мирослав Овчаров (член на УС)

20231129_085729Роден на 30.05.1978 г.

Завършил специалност „Право“ във ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий“ през 2002 г.

Работил е като юрисконсулт в НАП и дознател в МВР.

През 2007 г. постъпил в системата на ПРБ с конкурс като младши прокурор в РП- В.Търново. От 2010 г. е преназначен като прокурор в РП- Г.Оряховица, а от 2016 г. е повишен в прокурор в ОП-В.Търново след спечелен конкурс.

Доктор по наказателно право и временен преподавател в НИП. Има две монографии и редица научни публикации в областта на наказателното и спортното право. Участвал е в множество правни обучения в страната и чужбина, включително в АПБ, НИП, ПРБ, АМВР и Евроджъст.

Владее английски, руски и турски език.

Семеен, с две деца.

 

 

                                                             Елица Георгиева Калпачка (член на УС)

 

20230926_143807

Родена на 28.10.1979 г. в гр.София

Завършила висшето си образование в Академия на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и специалност „право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград;

В периода 02.10.2002 г. - 01.05.2003 г. заема длъжност „полицейски инспектор“ РПУ Благоевград, между 01.05.2003 г. и 01.06.2009 г. е „дознател“ РПУ Благоевград. В периода 01.06.2009 г. - 04.06.2012 г. е „младши прокурор“ в Районна прокуратура-гр.Петрич. В периода 04.06.2012 г. - 05.05.2017 г. заема длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр.Благоевград, а от 05.08.2017 г. е заместник административен ръководител при Районна прокуратура-гр.Благоевград.

Владее английски език.

Омъжена, с две деца.

 

 

 

IMG_0546Владимир Чавдаров Станков (член на УС)

Роден на 1.12.1965 г.

Завършил право в СУ „Св. Климент Охридски” през 1993 г.

До 1999 г. практикува като адвокат към АК - Хасково.

От 1999 година работи последователно като военен следовател – ВОП София и военен прокурор – ВОП София. В периода от 2004 г. до 2005 г. е зам. военно-окръжен прокурор ВОП София, а от 2005 г. до 2010 г. заема длъжността ,,военно-окръжен прокурор – ВОП Варна". През 2006 г. е повишен в ранг ,,прокурор във ВКП и ВАП".

От 2010 до 1018 г. е Окръжен прокурор на Варна, а от 10.08.2018 г. и към настоящия момент – Апелативен прокурор на АП Варна.