Започна вторият поред семинар по проект „Детска пътека“
20231009_233748.jpg

На 09.10.2023 г. в парк хотел „Москва“ в град София се постави началото на втория от общо три обучения за обучители по проект „Детска Пътека“, изпълняван от Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) в партньорство с Фондацията за развитие на Северозападна България (ФРСБ). 

Обученията подготвят обучители в материята на децата в риск, децата - пострадали от престъпление, и непълнолетните извършители на престъпление, по отношение на които се осъществява наказателно преследване, като предоставят съвременни знания и умения по планиране и подготовка на обучение, управление на групови процеси, прилагане на различни обучителни техники, изграждане на капацитет и др. Водещи са доц. д-р Ива Пушкарова, адв. Диляна Гитева и д-р Георги Кирилов.

В семинара участват двадесет и пет прокурори, следователи, психолози, социални работници и педагози. В рамките на три последователни дни те се подготвят да водят в екип регионални професионални обучения в окръжните райони на страната, насочени към разследващи полицаи, магистрати, социални работници и други професионалисти, обхванати от Координационния механизъм, с които да допринесат за модернизиране, оптимизиране и уеднаквяване на националната практика по прилагане на националните и международните стандарти в областта на правата на детето в наказателното производство. Крайната цел на поредицата обучения от обучители и предстоящите регионални обучения е да подготви високоспециализирани служители в различните институции, обхванати от Координационния механизъм, които да отговарят на изискванията на международните стандарти за специализация на органите, администриращи наказателни производства с участие на деца. Обученията съдействат и за развиване на добри практики, подпомагащи транспонирането на европейските директиви в тази област.

Проектът „Детска пътека“ е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021. Основната му цел е да подготви и въведе нова услуга за работа с деца – жертви, свидетели или извършители на престъпление. Дейностите, които се осъществяват в неговите рамки, са насочени към представители на всички институции, работещи с деца – жетви или пострадали от престъпление – ПРБ, МВР, съд, образователни и социални институции, областни и местни власти, и по-специално членове на екипите на Координационния механизъм за взаимодействие при случаи на деца в риск.

20231009_233645

На първия етап от проекта се разработват учебни помагала и се провеждат три обучения за обучители, в които участват прокурори и други специалисти, работещи с деца, които участват в наказатеолно производство като пострадали, свидетели или извършители на престъпление. В рамките на тези обучения на участниците се преподават техники за работа с групи от учащи, такива за подготовка и изнасяне на професионални интерактивни обучения за въвеждане на услугата ,,Детска пътека“, както и разнообразни обучителни и презентационни умения. След това взелите участие в тези първи обучителни сесии ще поемат ролята на лектори и ще запознаят по-широк кръг свои колеги с въведените нови изисквания на Наказателно-процесуалния кодекс по отношение на децата-участници в наказателния процес в рамките на двадесет и осем обучителни семинара във всички окръжни райони, чието провеждане предстои да започне в началото на ноември.

Настоящето обучение се провежда от екип от юристи и психолози - доц. д-р Ива Пушкарова (преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ и АМВР), адвокат Диляна Гитева (експерт към Центъра за правна помощ "Глас в България") и Георги Кирилов (психолог и преподавател в СУ).

В края на семинара участниците ще получат сертификати, удостоверяващи успешното завършване на обучение за обучители за въвеждане на услугата „Детска пътека“ – подготовка и въвеждане на специализирана услуга при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие.