Представяме ви книгите по проекта на АПБ ,,Детска пътека", посветени на правното положение на детето в наказателния процес
ai-generated-8030167.jpg

В края на 2023 г. бяха публикувани две книги, разработени в рамките на проекта на АПБ ,,Детска пътека".

Основната е учебникът Детска пътека. Ръководство за професионалисти в контакт с деца в риск, пострадали, свидетели или извършители на престъпление с автори Ива Пушкарова, Диляна Гитева, Георги Кирилов, Веселина Берова и Димитър Манев. 

Тя е предназначена основно за прокурори, разследващи органи и съдии при взаимодействието с Координационния механизъм за закрила (КМ) в хода на администрирането на наказателното производство или отделни процесуални и следствени действия с участие на дете, което е пострадало от престъпление, очевидец е на такова или за което има данни виновно да е извършило такова. Целта й е да подпомогне както индивидуалните професионални решения, така и екипната кохезия в мултидисциплинарните екипи по КМ.

За разлика от класическите ръководства, настоящото Ръководство се стреми да развие оптимално ниво на взаимно познаване на задачите, отговорностите и възможностите на отделните участници в КМ. Освен това то позволява различните цели и подходи на институциите, от името на които съответният професионалист взема тези решения, да бъдат съгласувани, като се избегне конкуренция и взаимно пренебрегване между тях. По този начин Ръководството съдейства цялостната институционална и обществена реакция по случай на дете, изложено на увреждащи го рискови фактори, да съчетава закрилата срещу тях, подкрепата за тяхното преодоляване и упрека, ако в резултат на рисковете детето виновно е осъществило общественоопасно поведение.

Ръководството подпомага процеса на вземане на решения, като предоставя практическа информация и препоръчителни и непрепоръчителни подходи, практики и протоколи в различни ситуации. То осъвременява и оптимизира КМ, като го съгласува с настъпилите след 2010 г. изменения в законодателството и институционалните практики, вкл. с оглед влизането в сила на нови институти и процедури от 1.09.2023 г. Материята е разпределена в три големи дяла, посветени съответно на:

 1) природата, видовете и действието на фактори, повишаващи риска детето да пострада от или да извърши общественоопасно деяние, както и основните правила за разпознаване и отчитане на тяхното правно значение и за тяхното управление в съдебната практика и в работата на прокурора (Глава първа);

2) правното положение на дете, пострадало или очевидец на престъпление, в наказателното производство и разнообразните практики при процесуалното взаимодействие с него (Глава втора);

3) правното положение и правилата за процесуално взаимодействие с непълнолетен извършител на престъпление, който е в положението на задържан под стража, обвиняем/подсъдим, издирван с Европейска заповед за арест или ефективно лишен от свобода, доколкото изтърпяването на наказанието го приравнява на някоя от предходните групи (Глава трета).

Втората книга -Детска пътека. Наръчник за обучители с автор Ива Пушкарова - е разработена, за да подкрепи непрофесионални обучители при провеждането на специализирани мултидисциплинарни обучения за практикуващи професионалисти от Координационния механизъм, работещи с децата в риск от насилие, пострадали, свидетели и извършители на престъпление. Наръчникът предоставя на своите читатели базови знания, техники, инструменти, протоколи и методики, които да ги улеснят при концетуализирането и провеждането на обучения, в които те участват в преподавателска роля. То е плод да преподавателския опит на своя автор и обединява най-добрите практики за провеждане на практически обучения за юристи.

Книгите можете да изтеглите оттук:

Детска пътека. Ръководство за професионалисти в контакт с деца в риск, пострадали, свидетели или извършители на престъпление. (Ива Пушкарова, Диляна Гитева, Георги Кирилов, Веселина Берова, Димитър Манев)

Детска пътека. Наръчник за обучители (Ива Пушкарова)

 

Проектът "Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга "детска пътека" при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ на Асоциацията на прокурорите в България се изпълнява за периода август 2022 - април 2024 г. с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм по програма „Правосъдие“, финансирана по Малка грантова схема O3 на НФМ 2014 – 2021.