Даниела Ангелова-заместник председател на Асоциацията на прокурорите в България участва в кръгла маса на тема „Теоретични възможности и практически измерения на измененията в Конституцията“
04102023-2.jpg

На 30.09-01.10.2023 година, в град Бургас, се проведе кръгла маса, организирана от Института за държавата и правото към Българската академия на науките и Бургаския свободен университет. Дискутирана беше темата за предвидените изменения в Конституцията на РБ, в Законопроект от  м. юли 2023 година.

04102023-1

Даниела Ангелова представи вижданията на Асоциацията на прокурорите в България и сподели критиките на предлаганите промени в глава Шеста “Съдебна власт“. Подчерта, че с разделянето на ВСС на два съвета- Висш съдебен съвет и прокурорски съвет, при превес на политическата квота в прокурорския съвет се нарушава принципът за независимост на съдебната власт и на разделението на властите. Предвиденото съотношение- 3 членове, избрани от професионалната квота  и 6 членове, избрани от парламентарната, определя прокурорския съвет като несъответстващ на стандарта на Съвета на Европа, според който професионалната гилдия трябва да има мнозинство.

Предложеното изменение предвижда ограничение- избраните членове от парламентарната квота да не са действащи прокурори или следователи към момента на избора, което е предпоставка за депрофесионализация на прокурорския съвет, който ще има и функции за даване на методически указания на прокурорите в пряката им работа. Заличаването на Пленума към ВСС погазва единството и взаимодействието между органите на управление на съдебната власт, имайки предвид, че Висшият съдебен съвет е висшият орган на управление на съдебната власт.

04102023-3

Засегнати бяха и текстовете, ограничаващи правомощията на главния прокурор, който се превръща в административен ръководител само на прокурорите от Върховна касационна прокуратура. Подчерта се, че децентрализацията на прокуратурата ще доведе до липса на единство и няма да е налице уеднаквена практика по прилагане на наказателното законодателство в отделните апелативни райони.

В кръглата маса участва и г-жа Йовита Григорова- зам.апелативен прокурор в Апелативна прокуратура- Бургас, която взе становище по текстовете, засягащи начина на избиране и функциониране на Инспектората към ВСС, продължителността на предвидените мандати на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор, сроковете, в които се предвижда прилагане на измененията в Конституцията.

Кръглата маса приключи със заключително становище, което може да се види на сайта на организаторите.