Април 12, 2024

Асоциацията на прокурорите внесе в Конституционния съд становище по к.д. № 1/2024 г. и к.д. № 2/2024

jpg_17133354061847552576

На 12.04.2024 г. Асоциацията прокурорите в България внесе в Конституционния съд становището си по предмета на к.д. № 1/2024 г. и к.д. № 2/2024.

С определение от 08.03.2024 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искането на 48 народни представители за обявяване на противоконституционни разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Конституцията, обосновано с допуснати процедурни нарушения по приемането му и противоречието на приетите норми с фундаментални конституционни принципи.

Със същото определение Конституционният съд е присъединил к.д. № 2/2024 към к.д. № 1/2024, образувано по искане на Президента за обявяване на противоконституционни част от разпоредбите на ЗИДЗКРБ. В частта за глава VI-та „Съдебна власт“  Президентът на Република България е оспорил §13 (чл. 126 ал. 3 КРБ) и §14 (чл. 130 ал. 3 КРБ)  с доводи за нарушение на принципа на правовата държава, принципа на народен суверeнитет, както и за решаване на въпроси, от изключителната компетентност  на Велико Народно събрание.

Управителният съвет на АПБ поддържа мнението за опорочаване на задължителната процедура за приемане  на оспорения Закон за изменение и допълнение на Конституцията,  разписана в разпоредбата на чл. 156 от КРБ.

На следващо място анализът на конституционните промени води до категоричен извод – в частта на гл. VI-та „Съдебна власт“ (единствено по която УС на АПБ ще изложи своите доводи), е подменена изцяло автентичната воля на оригинерната учредителна  власт в лицето на VII- то Велико Народно събрание, като изразител на народния суверенитет и е променена форма на държавно управление, а именно – съдебната власт.