Международни стандарти

Становище No. 8 (2013) НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОКУРОРИ ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПРОКУРОРИТЕ И МЕДИИТЕ одобрено от КСЕП на неговото 8-мо пленарно заседание (Ереван, 8-9 октомври 2013 г.)
30 July 2023 08:8:05
329.23 KB
5
 
30 July 2023 09:9:52
252.47 KB
4
 
30 July 2023 09:9:52
356.58 KB
4
 
30 July 2023 09:9:50
341.05 KB
4
 
30 July 2023 09:9:53
284.16 KB
4
 
30 July 2023 09:9:54
962.06 KB
4
 
30 July 2023 09:9:52
376.65 KB
4
 
Стандартите на МАП (IAP Standards of Professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors) са приети през 1999 г. и служат като международен кодекс за поведение на отделния прокурор и за извършваните от прокурорите дейности. На 17-тата си сесия, проведена във Виена, 14-18.04.2008 г., Комитетът за предотвратяване на престъпността и наказателно правосъдие на ООН (U.N. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) приема резолюция (E/CN.15/2008/L.10/rev.2, E/2008/30, Resolution 2008/5), с която Стандартите са ратифицирани и държавите-членки се приканват да ги съобразяват при установяването и развиването на националните стандарти относно прокурорската професия.
29 July 2023 02:2:10
116.42 KB
5
 
Ръководството проследява процедурите по повдигане и поддържне на обвинение с референции към относими международни договори и актове на наднационални юрисдикции.
29 July 2023 02:2:27
1.30 MB
4
 
Мнение № 9 (2014) ПО ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ И ПРИНЦИПИ, ЗАСЯГАЩИ ПРОКУРОРИТЕ одобрено от КСЕП в Рим на 17 декември 2014. Настоящото Мнение съдържа: Харта, наречена “Римската Харта”.
30 July 2023 08:8:06
347.87 KB
4
 
DECLARATION ON MINIMUM STANDARDS CONCERNING THE SECURITY AND PROTECTION OF PUBLIC PROSECUTORS AND THEIR FAMILIES
29 July 2023 02:2:17
140.26 KB
4
 
МНЕНИЕ № 12 (2009) НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИИ (CCJE) И МНЕНИЕ № 4 (2009) НА KОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОКУРОРИ (CCРE) НА ВНИМАНИЕТО НА КОМИСИЯТА НА МИНИСТРИТЕ КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СЪДИИTE И ПРОКУРОРИTE Това Мнение, прието съвместно от СЕС (CCJE) и КСЕП (CCРE), съдържа: ■ “Декларация от Бордо” ■ Разяснение
30 July 2023 07:7:29
190.89 KB
4